Geri Hata bildir
Sunan: Fatih Meteroğlu
Sunum tarihi: 07 Ekim 2012 Pazar
VideoAgent: SS-15 Çocuklarda Bronşektazi Cerrahisi: 60 Olgunun Uzun Dönem Cerrahi Sonuçları - Fatih Meteroğlu
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 21- Panel > Sözel Sunum Oturumları-3

SS-15 Çocuklarda Bronşektazi Cerrahisi: 60 Olgunun Uzun Dönem Cerrahi Sonuçları


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Esra Yamansavcı
SS-16 Primer Spontan Pnömotoraks: Dağılım, Nüks ve Cerrahi Tedavi Sıklığı
Ali Çelik
SS-17 Göğüs Cerahisinde Vacuum Asisted Closure (VAC) Kullanımı; 14 Hastanın Analizi
Necati Çitak
SS-18 Sol Üst Lob Akciğer Kanserinde Aortopulmoner Penceredeki Mediastinal Lenf Nodlarına (#5 ve #6) Metastazın Prognostik Önemi
Mustafa Vayvada
SS-19 Tamamlayıcı Pnömonektomiler:26 Olgu Analizi
Akif Turna
SS-20 Akciğer Metastazlı Hastalarda Cerrahi Rezeksiyon Sonuçları Ve Etkili Prognostik Faktörler
Kerem Karaarslan
SS-21 Göğüs Cerrahisinde Operasyon Süresinin ve İntraoperatif Kan Kullanımının Postoperatif Komplikasyonlara Etkisi
Aysel Yıldız
SS-22 Toraks Cerrahisi Sonrası Uygulanan Transkutanöz Elektrik Sinir Stimülasyonunun postoperatif Erken Dönem Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

LookUs