Geri Hata bildir
Sunan: Ali Çelik
Sunum tarihi: 17 Ekim 2011 Pazartesi
VideoAgent: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Antiapoptotik Genlerin (BCL2 ve BCL2L1) mRNA Düzeyinde Ekspresyonlarının Araştırılması - Ali Çelik
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Sözlü Sunum Oturumu > SO6 - (SS-36 / SS-43)

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Antiapoptotik Genlerin (BCL2 ve BCL2L1) mRNA Düzeyinde Ekspresyonlarının Araştırılması


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Şevki Mustafa Demiröz
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Gelişiminde AKT/MTOR Sinyal İletim Yolağının Rolü
Baykal Tülek
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Serum CRP ve Prokalsitonin Seviyeleri
Ahmet Selim Yurdakul
Akciğer Kanseri İle Serum Protein Profilleri Arasındaki İlişkinin SELDI-TOF-MS (Surface Enhanced Laser Desabsorbtion Ionization Time of Flight Mass Spectrometry) Yöntemi İle Değerlendirilmesi
Abdurrahman Abakay
Malign Plevral Mezotelyomalı 177 Hastanın 18 FDG PET-BT Bulguları ile Prognoz Arasındaki İlişki
Sevda Şener Cömert
Mediastinal ve Hiler Malign Lenf Bezlerinin Tanısında EBUS-TBİA ve PET/CT’nin Karşılaştırılması
Ali İhsan Yıldız
Malignite Tanısında Medikal Tarakoskopinin Yeri
İlke Hacer Önen
Malign Plevral Mezotelyoma Hücre Hattında (MSTO-211H) Histon Asetil Transferaz İnhibitörü Olan Anakardik Asit’in Sisplatin Cevabını Arttırıcı Etkisi

LookUs