Geri Hata bildir
Sunan: Şevki Mustafa Demiröz
Sunum tarihi: 17 Ekim 2011 Pazartesi
VideoAgent: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Gelişiminde AKT/MTOR Sinyal İletim Yolağının Rolü - Şevki Mustafa Demiröz
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Sözlü Sunum Oturumu > SO6 - (SS-36 / SS-43)

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Gelişiminde AKT/MTOR Sinyal İletim Yolağının Rolü


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Ali Çelik
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Antiapoptotik Genlerin (BCL2 ve BCL2L1) mRNA Düzeyinde Ekspresyonlarının Araştırılması
Baykal Tülek
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Serum CRP ve Prokalsitonin Seviyeleri
Ahmet Selim Yurdakul
Akciğer Kanseri İle Serum Protein Profilleri Arasındaki İlişkinin SELDI-TOF-MS (Surface Enhanced Laser Desabsorbtion Ionization Time of Flight Mass Spectrometry) Yöntemi İle Değerlendirilmesi
Abdurrahman Abakay
Malign Plevral Mezotelyomalı 177 Hastanın 18 FDG PET-BT Bulguları ile Prognoz Arasındaki İlişki
Sevda Şener Cömert
Mediastinal ve Hiler Malign Lenf Bezlerinin Tanısında EBUS-TBİA ve PET/CT’nin Karşılaştırılması
Ali İhsan Yıldız
Malignite Tanısında Medikal Tarakoskopinin Yeri
İlke Hacer Önen
Malign Plevral Mezotelyoma Hücre Hattında (MSTO-211H) Histon Asetil Transferaz İnhibitörü Olan Anakardik Asit’in Sisplatin Cevabını Arttırıcı Etkisi

LookUs